PRIVACY POLICY

In English below 
Rekisterinpitäjä

Boskil Oy
Kauppiaankatu 6 C 30, 00160 Helsinki
Y-tunnus: 2951461-1
info@boskil.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heidi Hakala
Boskil Oy
Koritie 2
15540 Lahti
info@boskil.com

Rekisterin nimi

Boskil Oy verkkokaupan asiakasrekisteri. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.
Verkkokaupan asiakkaat voivat pyytää omien tietojensa poistamista. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.
 

. . .
 

Registrar

Boskil Oy
Kauppiaankatu 6 C 30, 00160 Helsinki
Company Id: 2951461-1
info@boskil.com

Contact person

Heidi Hakala
Boskil Oy
Koritie 2
15540 Lahti
info@boskil.com

Register name

Boskil Oy verkkokaupan asiakasrekisteri.

Handling of personal data

Personal data is processed and handled to maintain customer contact such as customer service and direct marketing. The customer has the right to opt out of the use of their personal data for marketing purposes.

Information content of register

Information being collected to the register is: the customers first name and surname, customer number, address information, telephone number, gender, e-mail, web address, language, information about marketing permission and denial, information about the customers purchase history, shipping, delivery and discounts, as well as possible user names and passwords.

Collection of data

In conjunction to orders placed or returned by customer, or through other forms or sources of collection such as telephone, email, and other social channels.

Extradition of data

Data is only used in relation to maintaining customer contact and for the purpose of customer service. Data will not me given to an outside party. Data might be given to the service department of the website platform or delivery services if neccessary. Data might also be extracted in case of collection of unpaid invoices as well as the authorities when the law applies.

Data transfer outside of the EU or the European Economic Area

If necessary, the registrar can transfer data to an external company, including companies located outside of the EU and the European Economic Area, for example the United States of America. These companies can process the data with the purpose of offering infrastructure- and IT-services, or other services such as newsletters. In these cases, the EU-U.S. - Privacy Shield program or an agreement including model expressions accepted by the EU commission are applied. The personal data can include name, address, email address and telephone number.

Storage and disposal of data

The customer register data is stored for the time the customer account is active. Order, invoice, and payment information is stored according to accounting rules. Unnecessary data is disposed safely. The online customers can request for their data to be disposed at any time. Requests are to be directed to the registrar. 

Cookies

We reserve the right to use cookies, as a way to track visitors and to improve the quality of the service. The cookies are savet onto the users device. Cookies are active for a limited time only, and do no harm to the user’s computer.

Safety of register

The customer register is handled confidentially. The register is correctly protected by fire walls and other technical safety measures. The register is only in digital form, and any occasional physical data in the form of paper are disposed immediately and properly. The register is accessed only by individuals of which it is of relevance, and who are under the obligation of confidentiality. Every user of the register has a personal username and password. 

Right of inspection

Every person have, according to the law of personal data, the right to request and inspect his or her personal data stored in the register. The signed and certified request is to be sent to the registrar. The request can also be delivered personally to our address. Requests must be sent to the contact person mentioned above, who also is the person responsible for answering any questions. 

Updates of data

The customer might contact the contact person of the registrar mentioned above to update his or her data.

Other rights

The customer has the right to deny that his or hers personal data is used for marketing purposes. The request of denial is to be directed to the contact person of the registrar mentioned above.